FAQs Complain Problems

समाचार

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
“घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि– २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:22 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि– २०७५.pdf
नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि संवन्धी ऐन, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:33 PDF icon नगर सभा सन्चालन कार्यबिधी सम्वन्धि ऐन, २०७४.pdf
नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:43 PDF icon नगरपालिकाको (कार्यसम्पादन) नियमावली, २०७४.pdf
न्यायिक समिति कार्यविधि सम्वन्धि ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:54 PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि सम्वन्धि ऐन, २०७५.pdf
पदािधकारीहरुको आचार संहीता २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 12:58 PDF icon पदािधकारीहरुको आचार संहीता २०७४.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:17 PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
फनपाकेा कृषि व्यवसाय प्रवधन एेन फलेवास २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:19 PDF icon फनपाकेा कृषि व्यवसाय प्रवधन एेन फलेवास २०७४.pdf
फलेवास नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:33 PDF icon फलेवास नगर कार्यपालिका (कार्यविभाजन) नियमावली , २०७४.pdf
फलेवास नगरपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:44 PDF icon फलेवास नगरपालिकाको प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४.pdf
विपद् कार्यविधि फनपा २०७५ ७५/७६ 05/24/2019 - 13:53 PDF icon विपद् कार्यविधि फनपा २०७५.pdf

Pages