सामाजिक सुरक्षा लाभग्राहिको फोटोसहितको विवरण अध्यावदिक गर्ने वारेमा |

आर्थिक वर्ष: