ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिक्षाका ऐन-कानुन, निर्देशिका तथा नियमावलीहरु