फलेवास नगर कार्यपालिकाको कार्यालय कार्यालय यही मिति २०७५ माघ ४ गते देखि सार्वनजिक भवनवाट संचालन । फलेवास नगरपालिका अन्तर्गत मुडिकुवा देखी झकलक हुदै लमाएखोला सडकको कालोपत्रे सम्पन्न । फलेवास नगरपालिकाभित्र निर्माण हुने घर नक्सा पास तथा पुराना घरहरुको नक्सा नियमित गर्न सबै नगरवासीहरुमा अनुरोध छ ।

जन प्रतिनिधि

पदमपाणी शर्मा

नगर प्रमुख

ईमेल: s_padampani@yahoo.com
फोन नं: ९८५७६३०८१६
नगर उप प्रमुख

नगर उप प्रमुख

ईमेल: adhikarimanju98@gmail.com
फोन नं: ९८४७६२६२७०

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८५७६३०३३२

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८५१२३७३५०

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८५७६३६८७९

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६२३४६२

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६४७९५८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६२०१७९

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८५७६५५४४४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६४८२४०

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६४८२४०

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८६७६४२८३३

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६२३८८१

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४६६०३००२

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८५११७४७२८

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८६७६९०१८४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८०५२६६२६४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६८१३४४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४७६२३९३९

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४४७६४४५८४

कार्यपालिका सदस्य

फोन नं: ९८४६८११७४४