सूचना तथा समाचार

झोलुंगे पुलहरुको सूची पठाउने सम्वन्धमा (फ.न.पा. स्थीत वडा कार्यालयहरु) ।

उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान कार्यक्रम ।

आ.व.०७४।७५ मा नियमित एवं स्वतस्फुर्त रुपमा नियमानुसारको कर वुझाउनुभएका नगरको उत्कृष्ट करदाताहरुलाई सम्मान गरिएको छ ।

फ.न.पा स्थित कक्षा ८ संचालन भएका सम्पूर्ण विद्यालयहरुलाई सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages